Czy podoba Ci się ta strona?
Tak
Nie
Srednia

KANCELARIA

KOMORNIK SĄDOWY WOJCIECH ANTONI KOWALIK działa na obszarze rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Przemyślu obejmujący: miasto Przemyśl oraz gminy: Dubiecko, Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica.

Telefony do kancelarii: (16) 6757080, 6757081, 6757082. 16 6785274

STRONY W SPRAWACH ALIMENTACYJNYCH PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁKI W GODZ. 8.00 - 15.00

Godziny pracy: pn - pt od 7.00 do 15.00. Godziny przyjęć: pn - czw. od 8.00 do 15.00. Komornik przyjmuje interesantów WYŁĄCZNIE W CZWARTKI w godz. od 10.00 do 15.30.
W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów poza ustalonymi godzinami przyjęć. Komornik może przyjąć interesantów także w niedziele i święta, jeżeli ważny interes strony wymaga niezwłocznego działania z udziałem komornika.

Przedmiot działania: Komornik wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. W szczególności komornik ma powierzone następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
Poza tym komornik ma prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego w Przemyślu.

Informacje o opłatach
Opłata stała. Wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych i dokonanie zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej. Nieuiszczenie opłaty stałej w terminie 7 dni od otrzymania przez wierzyciela wezwania do zapłaty powoduje zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności. Skarb Państwa, w tym sąd i prokurator, nie mają obowiązku uiszczania opłaty.